Foreningens vedtægter

Udskriftsvenlig version

                                                       § 1

 Foreningens navn er ”Den Nordslesvigske Kvindeforening”.

                                                        § 2

 Foreningens formål:

  1. At udbrede kendskabet til Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond.
  2. Foreningen kan påtage sig opgaver af social, national og kulturel karakter.
  3. Bestyrelsen for Den Nordslesvigske Kvindeforening er repræsenteret i ”Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond” stiftet 2009.

                                                       § 3

Foreningens område er det gamle Sønderjyllands Amt.

                                                        § 4

Som medlemmer kan optages personer, der har interesse i foreningens arbejde.

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue eller i eventuelt overskud, der alle tilfalder foreningen. Medlemmerne hæfter heller ikke for foreningens gæld.

                                                        § 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyntagen til de fremmødtes antal og beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed omstemning op til 3 gange, derefter lodtrækning.

 Over det på generalforsamlingen passerede og vedtagne føres en protokol, der underskrives af bestyrelsen.

                                                        § 6

Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang. Hvert medlem har én stemme.

Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse på general-forsamlingen.

 Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved bekendtgørelse i dagspressen med mindst 8 dages varsel.

                                                       § 7

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes samtidig med foreningens årsmøde hvert år i maj eller juni måned med følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent
2.      Forelæggelse af årsberetning
3.      Forelæggelse af regnskab for foreningen
4.      Valg af medlemmer til bestyrelsen
5.      Valg af suppleanter
6.      Valg af revisor
7.      Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen 8 dage inden mødet.

                                                        § 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det skriftligt forlanges af medlemmer. Begæringen skal angive hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen, som i givet fald skal afholdes inden en måned efter begæringens fremsættelse.

                                                        § 9

Foreningens daglige ledelse forestås af en på den ordinære general-forsamling valgte bestyrelse på 7 medlemmer, fordelt over landsdelen, valgt for 3 år ad gangen. Af bestyrelsen fratræder hvert år 2 (3) medlemmer.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.

                                                        § 10

Bestyrelsen afholder møder så ofte som formanden eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen ser det for påkrævet.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller i hendes fravær, næstformandens stemme afgørende.

                                                        § 11

Foreningen tegnes af formanden, kassereren og mindst 2 medlemmer af bestyrelsen.

                                                        § 12

Foreningens regnskabsår er kalenderåret og regnskabet fremlægges i revideret stand på den ordinære generalforsamling af kassereren.

                                                        § 13

 Ændringer af foreningens vedtægter kan ske, når generalforsamlingen beslutter det, og mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

                                                        § 14

Foreningens opløsning:

  1. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af de fremmødte kræver det på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der vil være at afholde med mindst 14 dages, højst 2 måneders mellemrum.
  2. Hvis foreningen nedlægges skal foreningens likvide midler overgå til ”Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond”.

                                                          § 15

 Vedtægterne optages til revision hver 5. år.

  

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. maj 2016 på Brødremenighedens Hotel , Christiansfeld.

 

Henriette Holsteen Jessen      Annette Brask Brandi      Kirsten Nissen
formand                             næstformand                kasserer
Bevtoft                               Haderslev                    Tønder

 

 Hanne Schmidt                       Tine Nielsen                Pia Festersen
 sekretær                                Rømø                       Aabenraa
 Høruphav                        

 

Annelise Dall
Gram

Generalforsamling

afholdes hvert år i maj

 

Aktiviteter

Rømødag

Afholdes hvert år den første onsdag i marts på Refugiet i Løgumkloster.

 

© Webdesign: BS