Foto: Rømø, Leif Tuxen

Foreningens vedtægter

                                         

§ 1
Foreningens navn er ”Den Nordslesvigske Kvindeforening”.
 
§ 2
Foreningens formål:
1. At udbrede kendskabet til Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond.
2. Foreningen kan påtage sig opgaver af social, national og kulturel karakter.
3. Bestyrelsen for Den Nordslesvigske Kvindeforening er repræsenteret i ”Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond” stiftet 2009.
 
§ 3
Foreningens område er det gamle Sønderjyllands Amt.
 
§ 4
Som medlemmer kan optages personer, der har interesse i foreningens arbejde.
Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue eller i eventuelt overskud, der alle tilfalder foreningen. Medlemmerne hæfter heller ikke for foreningens gæld.
 
§ 5
Kontingent for alle medlemmer fastsættes til enhver tid af bestyrelsen og opkræves helårlig i årets første kvartal. Bestyrelsen kan opkræve ½ årskontingent ved ny indmeldelse i sidste halvår.
 
§ 6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyntagen til de fremmødtes antal og beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed omstemning op til 3 gange, derefter lodtrækning.
Over det på generalforsamlingen passerede og vedtagne føres en protokol, der underskrives af bestyrelsen.
 
§ 7
Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang. Hvert medlem har én stemme.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker gennem foreningens hjemmeside og sociale medier, alternativt ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer med mindst 28 dages varsel.
 
§ 8
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes samtidig med foreningens årsmøde hvert år i maj eller juni måned med følgende dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsberetning
3. Forelæggelse af regnskab for foreningen og fonden
4. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage inden mødet.
                                                                                                                      § 9
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det skriftligt forlanges af medlemmer. Begæringen skal angive hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen, som i givet fald skal afholdes inden en måned efter begæringens fremsættelse.
 
                                                                                                                      § 10
Foreningens daglige ledelse forestås af en på den ordinære generalforsamlings valgte bestyrelse på 7 medlemmer, fordelt over landsdelen, valgt for 3 år ad gangen. Af bestyrelsen fratræder hvert år 2 (3) medlemmer.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 
§ 11
Bestyrelsen afholder møder så ofte som formanden eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen ser det for påkrævet.
Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller i hendes fravær, næstformandens stemme afgørende.
 
§ 12
Foreningen tegnes af formanden, kassereren og mindst 2 medlemmer af bestyrelsen.
 
§ 13
Foreningens regnskabsår er kalenderåret og regnskabet fremlægges i revideret stand på den ordinære generalforsamling af kassereren.
 
§ 14
Ændringer af foreningens vedtægter kan ske, når generalforsamlingen beslutter det, og mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.
 
§ 15
Foreningens opløsning:
1. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af de fremmødte kræver det på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der vil være at afholde med mindst 14 dages, højst 2 måneders mellemrum.
2. Hvis foreningen nedlægges, skal foreningens likvide midler overgå til ”Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond”.
 
§ 16
 Vedtægterne optages til revision hver 5. år.
 
   
Vedtaget på generalforsamlingen den 19. maj 2022 på Hotel Vadehavet, Rømø.
 

Pia Festersen
Formand
Aabenraa

Tine Wollesen
Næstformand
Rømø

Kirsten Nissen
Kasserer
Tønder

Hanne Schmidt
Sekretær
Høruphav

Meta Hissel
Bestyrelsesmedlem
Toftlund

Bitten Kastrup Lind
Bestyrelsesmedlem
Haderslev

Annelise Dall
Bestyrelsesmedlem
Gram

   
 

Generalforsamling

Afholdes hvert år i maj

Aktiviteter

Rømødag

Afholdes normalt hvert år den første fredag i marts på Refugiet i Løgumkloster.

 

Fondsuddeling

Afholdes normalt hvert år den sidste fredag i september på Folkehjemmet i Aabenraa